Algemene voorwaarden groepsreizen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Joyce-choice.nl

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Algemene Voorwaarden
Artikel   2 - Reissom
Artikel   3 - Betaling
Artikel   4 - Reisdocumenten en Reisdocumentatie
Artikel   5 - Wijzigingen door de Reiziger & In-Plaats-Stelling
Artikel   6 - Annulering door de Reiziger
Artikel   7 - Wijziging door de Organisator

 

Inleidende bepaling

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Organisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:

a. vervoer;

b. verblijf;

c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Reiziger:

a. de wederpartij van de reisorganisator, of

b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of

c. degene aan wie overeenkomstig artikel 5 lid 2 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.

 

Artikel 1: Algemene Voorwaarden

1.1. Een boeking wordt pas definitief nadat de aanbetaling is voldaan.

1.2. Na ontvangst van de aanbetaling ontvangt de Reiziger een boekingsbevestiging per e-mail.

1.3. De Reiziger heeft het recht om de boeking kosteloos te annuleren binnen 24 uur na het betalen van de aanbetaling, zonder dat hiervoor redenen hoeven te worden opgegeven. In dit geval zal de aanbetaling worden gerestitueerd.

1.4. Minderjarigen zijn uitgesloten van deelname aan de Pakketreizen van Organisator.

1.5. Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld of aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website of social media-kanalen van Organisator.

 

Artikel 2: Reissom

2.1. De reissom geldt per individuele reiziger, tenzij anders aangegeven.

2.2. De reissom is gebaseerd op de prijzen, wisselkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bekend waren bij de Organisator op het moment van het samenstellen van de reis.

2.3. De Organisator behoudt zich tot 20 dagen voor vertrek het recht voor om de reissom met een maximum van 8% te verhogen als gevolg van veranderingen in vervoerskosten (inclusief brandstofkosten), belastingen, heffingen en wisselkoersen. De Organisator zal de berekeningswijze van de verhoging duidelijk aangeven.

2.4. Indien de verhoging meer dan 8% van de oorspronkelijke reissom bedraagt, heeft de Reiziger het recht om de Reisovereenkomst te ontbinden en aanspraak te maken op de kwijtschelding of restitutie van vooraf betaalde bedragen. De Reiziger dient binnen 3 werkdagen na ontvangst van de melding van de prijsverhoging gebruik te maken van dit recht. Indien de Reisovereenkomst niet binnen de gestelde termijn wordt ontbonden, wordt de prijsverhoging als aanvaard beschouwd en vervalt het recht op ontbinding. 

Artikel 3: Betaling

3.1. Bij het bevestigen van de Reisovereenkomst dient een aanbetaling te worden gedaan, zoals aangegeven op de website, binnen 48 uur na de boekingsdatum. De boeking wordt pas definitief na ontvangst van de aanbetaling.

3.2. Het resterende bedrag van de Reissom dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande vertrekdatum te worden voldaan, zoals aangegeven bij de betreffende reis.

3.3. Betalingen dienen te geschieden door het overmaken van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van de Organisator.

 

Artikel 4: Reisdocumenten en Reisdocumentatie

4.1. Voor vertrek en tijdens de reis dient de Reiziger in het bezit te zijn van de vereiste geldige documenten, zoals een paspoort en eventuele benodigde visa. De Reiziger wordt geadviseerd om de algemene informatie met betrekking tot deze documenten, verstrekt door de Organisator, te verifiëren bij de relevante autoriteiten. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om voorafgaand aan de boeking van de reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten en/of visa te verkrijgen. Indien de Reiziger dit nalaat en als gevolg daarvan niet in staat is de reis geheel of gedeeltelijk te voltooien, komen alle kosten en gevolgen hiervan volledig voor rekening van de Reiziger. In een dergelijk geval heeft de Reiziger geen recht op terugbetaling van de Reissom.

4.2. Wij raden alle deelnemers aan de Pakketreis ten zeerste aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid in deze aangelegenheid.

4.3. De benodigde reisdocumenten en reisinformatie, inclusief een reisschema en vouchers, worden uiterlijk zeven dagen voor de geplande vertrekdatum aan de Reiziger verstrekt, op voorwaarde dat de volledige Reissom is betaald.

 

Artikel 5: Wijzigingen door de Reiziger & In-Plaats-Stelling

5.1 Een Reiziger heeft de mogelijkheid om wijzigingen in de verstrekte persoonlijke informatie te doen, mits de Reiziger blijft voldoen aan alle voorwaarden die aan de reis verbonden zijn. Het verzoek hiertoe moet uiterlijk 31 dagen voor de geplande vertrekdatum worden ingediend bij de Organisator. De Reiziger is hierbij aansprakelijk voor eventuele aanvullende kosten, toeslagen en andere vergoedingen die voortvloeien uit de wijziging.

5.2. Een Reiziger heeft de mogelijkheid om de reis over te dragen aan een andere persoon die voldoet aan alle voorwaarden die aan de reis zijn verbonden. Het verzoek hiertoe moet uiterlijk 31 dagen voor de geplande vertrekdatum worden ingediend bij de Organisator. In dit geval blijft de oorspronkelijke Reiziger hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag van de Reissom en voor eventuele aanvullende kosten, toeslagen en andere vergoedingen die voortvloeien uit de in-plaats-stelling, inclusief eventuele wijzigingskosten.

 

Artikel 6: Annulering door de Reiziger

6.1. De Reiziger heeft te allen tijde de mogelijkheid om de Reisovereenkomst te annuleren vóór aanvang van de reis. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop de schriftelijke annulering door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering.

6.2. Indien de Reiziger annuleert binnen 24 uur na de betaling van de aanbetaling, zal de volledige aanbetaling worden terugbetaald.

6.4. In geval van annulering door de Reiziger na 24 uur na de betaling van de aanbetaling vindt er geen restitutie van de aanbetaling plaats. Daarnaast is de Reiziger de volgende annuleringsvergoedingen verschuldigd: 

a) Bij annulering vanaf 60 dagen voor de vertrekdatum: 50% van de resterende Reissom. 

b) Bij annulering vanaf 30 dagen voor de vertrekdatum: 75% van de resterende Reissom. 

c) Bij annulering vanaf 14 dagen voor de vertrekdatum: 100% van de resterende Reissom.

6.5. Indien de annulering plaatsvindt vanwege een geldige reden, is het vaak mogelijk om deze kosten te verhalen op een annuleringsverzekering.

6.6. Een Reiziger kan de reis overdragen aan een andere persoon die aan alle reisvoorwaarden voldoet volgens Artikel 5 lid 2, indien de Reiziger zelf niet kan deelnemen. De Reiziger blijft echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van eventuele wijzigingskosten met betrekking tot de naam op tickets of andere documenten.

 

Artikel 7: Wijziging door de Organisator

7.1. Voor aanvang van de reis heeft de Organisator het recht om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Reisovereenkomst, voor zover deze wijzigingen niet ingrijpend zijn. De Reiziger wordt schriftelijk en duidelijk geïnformeerd over deze wijzigingen.

7.2. Vanwege lokale omstandigheden in de te bereizen gebieden of andere gerelateerde factoren behoudt de Organisator zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de reis, waaronder de reisroute, het reisschema, de plaatsen van aankomst en vertrek, het type vervoer en accommodatie, de timing en volgorde van geplande excursies, en zelfs om de reis te annuleren als deze al is begonnen. Wijzigingen met betrekking tot vervoer en accommodatie kunnen onder meer inhouden dat een ander type vervoermiddel of accommodatie wordt aangewezen, en/of dat er een andere vervoerder wordt gebruikt. Dergelijke wijzigingen worden uitgevoerd volgens de bepalingen zoals beschreven in artikel 7, lid 3.

7.3. In geval van een wijziging zal de Organisator de Reiziger, indien mogelijk, een alternatief aanbod doen. Dit alternatieve aanbod moet minstens van gelijke waarde zijn. Als een upgrade noodzakelijk is om de reis en/of activiteiten voort te zetten, komen alle bijkomende kosten voor rekening van de Reiziger.

7.4. De Organisator zal wijzigingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan de Reiziger mededelen, nadat de Organisator op de hoogte is gebracht van de wijziging.

7.5. In overeenstemming met lid 3 van dit artikel heeft de Reiziger de mogelijkheid om een wijziging te aanvaarden of om de Reisovereenkomst te beëindigen zonder het betalen van een annuleringsvergoeding. Indien de Reiziger van dit recht gebruik wil maken, dient de Reiziger dit schriftelijk aan de Organisator kenbaar te maken binnen 48 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging (indien de wijziging meer dan 30 dagen voor vertrek plaatsvindt) of binnen 24 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging (indien de wijziging minder dan 30 dagen voor vertrek plaatsvindt).

 

© 2021 - 2024 joyce-choice | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel